Odbor šolske skupnosti


§ 64
Zakona o šolskem pouku:

 • Odbor šolske skupnosti (OŠS) je uradni kolegialni organ šole in ravna po zakonih in odredbah.
 • OŠS pospešuje in utrjuje šolsko skupnost.
 • Člani OŠS so obvezani za uradno molčečnost in uradno jamstvo.
 • Člani OŠS so vezani na direktive nadrejenih organov.

V vsakem šolskem letu morata biti vsaj dve seji OŠS.

Naloge OŠS so (§ 64 odst. 2 Z1 SchUG):

 1. Odločitve z enostavno večino:
  1. Odločitve z dvotretjinsko večino:
 • večdnevne šolske prireditve
 • določanje, katere prireditve      so šolske prireditve oz. se nanašajo na šolo (§13 a odst.1)
 • izvedba (in določanje      termina) dneva staršev (§19 odst.1)
 • dovoljenje za izvedbo zbirk      (§46 odst.2)
 • dovoljenje za organizacijo      udeležbe učenk pri prireditvah, ki niso šolske prireditve in se ne      nanašajo na šolo (§46 odst.2)
 • izvedba prireditev      svetovanja od šolski karieri
 • izvedba prireditev z ozirom      na nego zdravja v šoli
 • načrtovanje sooblikovanja      življenja v šoli (§58 odst. 3)
 • priprava določil o ponovni      uporabi šolskih knjig (§14 odst.7)
 • Določanje terminov za      popravne izpite
 • hišni red (§44 odst.1 SchUG)
 • določila učnega načrta po      šolski avtonomiji (§6 odst. 1 in 3 SchUG)
 • določanje števil učencev za      odpiranje in deljenje razredov po šolski avtonomiji (§8a odst. 2 SchUG)
 • določanje šolskih časov po      šolski avtonomiji (§2 odst. 5 in 8, §3 odst. 2)
 • določanje kriterijev      razvrščanja po šolski avtonomiji (§5 odst.      4)